ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.majorosmelinda.hu

I. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Majoros Melinda E.V.
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: B/2020/008446
A szolgáltató székhelye: 3630 Putnok, Vásártéri út 49.
e-mail: majoros.melinda1@gmail.com
adószám: 56306756-1-25
Telefonszám: +36-20-411-7532
Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu

A http://majorosmelinda.hu/ oldal és minden aloldala Majoros Melinda tulajdona.

II. Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató: A képzés szervezője, a nyilvántartásba vett felnőttképző.
Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
Résztvevő: A Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett képzésen.
ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek

III. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):

A Szolgáltató az ÁSZF-et a weboldalán (majorosmelinda.hu) teszi közzé.
Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a felnőttképzésre szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Az ÁSZF-ben foglalt szabályok érvényesek a Szolgáltató által szervezett képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés a részvétel utáni feltételek vagy meg nem jelenés esetén a lemondásra. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek
megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
A Résztvevő a Szolgáltató szolgáltatásait úgy tudja igénybe venni, ha elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Ezt a Szolgáltató honlapján nyilatkozattal tehet meg. Ha a Résztvevőn nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, akkor a képzés megkezdése előtt kérheti a helyszínen történő papíralapú betekintést, amelyet egy személyesen megtett nyilatkozattal fogad el.

Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban: Fktv.vhr.) alapján elkészített, a képzés megkezdésének napján hatályos, külön megkötésre kerülő felnőttképzési szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

Amennyiben a Szolgáltató a képzési díj átutalását, megfizetését megelőzően, szabályszerűen elküldi, illetőleg a Résztvevő részére rendelkezésre bocsátja a jelen ÁSZF elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a képzési díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az ÁSZF és a felnőttképzési szerződés rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. november 27. napján lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre, függetlenül annak formájától (online és offline/személyes részvételű) vonatkozóan hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra. Ugyanez vonatkozik a felnőttképzési szerződés szövegére is.

Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: online és offline/személyes részvételű képzés foglalkozáson való részvétel.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a képzési díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, valamint a felnőttképzési szerződést megkötötte.

Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el az ÁSZF-eket, valamint nem köti meg a felnőttképzési szerződést, akkor a Szolgáltatónak a hatályos jogszabályok alapján vissza kell utasítania a képzésben való részvételét.

IV. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen ÁSZF-ek elfogadásával, valamint a felnőttképzési szerződés megkötésével jön létre, amely dokumentumok meghatározzák mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, a Résztvevő képzésre történő jelentkezésének elküldésével és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával (konkrétan és kifejezetten elfogadja a Résztvevő jelentkezését, amelyet visszaigazol) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, egyéb ellehetetlenülés, a képzés elmaradása, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben a képzési díj megfizetése megtörtént. A Résztvevő kérheti egy másik időpontba való átírását az elszámolás/visszautalás helyett

Az elektronikus úton kötött szerződések írásban megkötött szerződésnek minősülnek.

A Szolgáltató a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről előre meghirdetetten, a weboldalán, Facebookon, Pinteresen illetve az Instagram felületén ad tájékoztatást. Amennyiben a képzés online módon történik, a hozzáférési felületről elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára a Résztvevő által a regisztrációkor megadott e-mail címére. A regisztráció/jelentkezés során történő esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után. Amennyiben a Résztvevő a felnőttképzési szerződést is megköti, akkor a képzésre jelentkezése kifejezett kinyilvánítása annak, hogy a képzésen részt kíván venni, annak a képzési díját be kívánja fizetni

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel (email) visszaigazolja a jelentkezést és megküldi a képzési díj megfizetésével kapcsolatos információkat.

A számlázás elektronikusan történik és a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük meg az elektronikus számlát. Papír alapú számlát nem áll módunkban kiállítani, sem postázni.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a felnőttképzési szerződést is megköti, akkor az abban foglalt feltételek is vonatkoznak rá.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Amennyiben a Résztvevő más adataival jelentkezik a képzésre és befizeti a képzési díjat, majd a képzésen részt is vesz, akkor bár a szerződés főszabály nélkül a benne szereplő adataival semmit, azonban a képzési díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését. (A kérdések feltevése nem számít zavarásnak.)

V. FIZETÉSI MÓDOK

Elfogadott fizetési módok: előre utalás, vagy banki befizetés,

VI. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja

A képzésen elhangzott információk nem minősülnek pszichológiai terápiának, tanácsadásnak és nem is helyettesítik azt. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Résztvevőnek igazolt mentális problémája van, akkor a képzésen kizárólag orvosi engedéllyel vehet részt, azt igazolnia szükséges. Amennyiben a Résztvevő ezt eltitkolja a Szolgáltató elől és ebből valamilyen problémája adódik vagy úgy érzi, hogy problémája van, akkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Résztvevő cselekedeteiért

A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával készíthet felvételeket a képzés során

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni.

VII. Az ingyenesen letölthető anyagok regisztrációja nem minősül szerződésnek, így fizetési kötelezettséggel sem járnak.

VIII. A panaszkezelés e-mailben történik. Bármilyen megoldandó helyzet, észrevétel jelzését erre az e-mail címre kell küldeni: majoros.melinda1@gmail.com

 

A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL

1.) A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ELŐTTI ESETBEN
A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot szöveges e-mailben kell jelezni a majoros.melinda1@gmail.com e-mail címre megküldve. A tárgymezőbe szerepeljen a „lemondás”, vagy „elállás”, a levél szövegében pedig a megrendelés időpontja, a megrendelő neve, és az a tény, hogy eláll a szerződéstől.
Összegezve: A zárt webfelült regisztrációja, és  letölthető fájlok hozzád való eljuttatása ELŐTT, bármikor elállhatsz a szerződéstől. Amint megérkeznek a letölthető fájlok az e-mail fiókodba, és amint megtörténik a regisztráció a zárt webfelületre, onnantól fogva megszűnik az elállás lehetősége, a teljesítés megtörtént.

A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

2.) A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE UTÁNI ESETBEN
Ebben az esetben a magánszemély, fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződésfelmondási jogával élni. Az online képzések esetében a képzés megkezdésével – azaz a zárt oldalra történő regisztrációval – megszűnik az elállása joga, mivel a teljesítés megtörtént. Ha a postafiókodba megérkezett a fájlokat tartalmazó e-mail, akkor már nem élhetsz a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogoddal, mert ebben az esetben is a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik az elállás joga.

A személyes jelenlétet igénylő képzés megkezdése után, illetőleg a képzés elvégzése után a Résztvevő kizárólag jogos indokok alapján kérheti vissza a képzési díjat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő reklamációját ügyvéddel egyeztesse. A Szolgáltató törekszik a békés úton való megegyezésre, amennyiben a Résztvevő ebben partner.

IV. SZERZŐI  JOGOK

A „Majoros Melinda” online és személyes tréningjeinek jogtulajdonosai: Majoros Melinda

V. ELÉRHETŐSÉGEK

majoros.melinda1@gmail.com

+36/20-411-7532


Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat – Majoros Melinda

1. A www.majorosmelinda.hu oldalán található anyagokhoz önkéntes feliratkozás révén lehet hozzáférni.

2. A feliratkozásnál az alábbi adatokat szükséges megadni:

– keresztnév, hogy nevükön tudjuk szólítani az Olvasókat
– email cím, hogy a kért anyagokat továbbítani tudjuk

3. Érintettek köre: azok az olvasók, akik szeretnének mélyebb és részletesebb információkat az önismeret és életvezetés témájában.

4. Az adatgyűjtés célja: az olvasó számára azon információk – és ezen információkhoz pluszban hozzákapcsolódó egyéb írások – eljuttatása, melyeket kérte.

5. Az ingyenes anyagainkat kérő olvasóink elektronikus marketing leveleket is kaphatnak Majoros Melindától egészen a leiratkozásukig. A marketinget tartalmazó leveleket szezonálisan, és az aktuálisan induló képzések kapcsán küldjük ki.

6. Az adatkezelés időtartama: az Olvasó önkéntes leiratkozásáig, vagy az általunk történő regisztráció törléséig. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes indoklás nélkül töröljünk regisztrációt. 

7. A www.majorosmelinda.hu oldalon történt regisztrációkor megadott adatait az olvasó bármikor kérheti megtekintésre illetve kérheti azok módosítását, törlését.

8. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszakítható. Minden levelünk legalján megtalálható leiratkozási link, mely segítségével egy kattintással megszüntethető a regisztráció.

9. A www.majorosmelinda.hu oldalon történő feliratkozáskor az elektronikus adatkezelést a Listamester nevű hírlevélküldő szoftverrel végezzük. A Listamester hírlevélküldő üzemeltetője a Bithuszárok Bt. (2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.)

11. Regisztrációért ajándékba adott anyagainkat, kizárólag a www.majorosmelinda.hu oldalon történt önkéntesen feliratkozott olvasóink számára szolgáltatjuk.

12. Az önkéntes regisztrációval épülő adatbázisunkhoz senki másnak nincs hozzáférése.

12. Nem rendelkezünk és nem is fogunk rendelkezni vásárolt adatbázissal! Harmadik féltől nem szerzünk be olvasói adatokat.

12. A regisztrációkor megadott adatokat harmadik félnek, más vállalkozásnak vagy magánszemélynek nem adjuk át.

13. A www.majorosmelinda.hu oldalon értékesítéssel kapcsolatos adatkezelés is történik. Kizárólag a www.majorosmelinda.hu ügyfeleinek adatait kezeljük, melyek a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, és a számlaadási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok a következők: Teljes név, email cím, telefonszám (csak rendkívüli esetekben történő egyeztetés céljából), számlázási adatok (Számlázási név, irányítószám, város vagy község, utca, házszám), vállalkozói számla esetén a vállalkozás adószáma, ÁSZF és Adatkezelés elfogadása.

14. Az adatok megadása vásárlás esetén is önkéntes. Azonban a vásárlás véglegesítéséhez szükséges az adatbekérő űrlapon lévő „a mező kitöltése kötelező” mezők kitöltése. „a mező kitöltése kötelező” mezőkre azért van szükség, mert ezen adatok hiányában, nem tudnánk pontosan kitöltött számlát kiállítani.

Érvényes: 2020. november 27-től visszavonásig.